Archyvai

Sukurta 2014.08.13

Lietuvos Respublikos piliečiai ir juridiniai asmenys, esantys užsienyje, dėl jiems reikalingų dokumentų gavimo iš Lietuvos valstybės archyvų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, įmonių gali kreiptis tiesiogiai į Lietuvos valstybės archyvus, valstybės ir savivaldybių įstaigas, įmones arba per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje.

Užsienio piliečiai ir juridiniai asmenys, norintys gauti dokumentus iš Lietuvos Respublikos archyvų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, įmonių turi kreiptis ne į Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje, bet tiesiogiai į Lietuvos valstybės archyvus, valstybės ir savivaldybių įstaigas, įmones.

Lietuvos valstybės archyvai juridinių faktų patvirtinimui saugomų dokumentų pagrindu išduoda:

  • pažymas;
  • patvirtintas dokumentų kopijas;
  • dokumentų išrašus.
  • Prašymų dėl reikalingų dokumentų išdavimo formas galima rasti:
  • valstybės archyvuose;
  • Lietuvos archyvų departamento svetainėje.

Prašymus galima pateikti:

  • asmeniškai;
  • paštu;
  • per įgaliotą atstovą.

Asmenų prašymai paprastai pateikiami lietuvių, anglų, rusų arba lenkų kalbomis. Archyvų išduodamos pažymos rengiamos lietuvių kalba. Pagal galimybes archyvai gali parengti pažymas ir aukščiau minėtomis kalbomis.

Privati informacija teikiama pareiškėjui pateikus prašymą ir patvirtinus asmens tapatybę. Pareiškėjas, prašydamas pateikti privačią informaciją apie save, prašyme turi nurodyti savo asmens kodą. Kai toks prašymas siunčiamas paštu, prie jo turi būti pridėta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento patvirtinta kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis papildomai pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

Valstybės archyvų teikiamos dokumentų paieškos paslaugos yra mokamos.

Tais atvejais, kai asmenys nežino, kur kreiptis dėl jiems reikalingų dokumentų, jie gali kreiptis į Lietuvos archyvų departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Mindaugo g. 8, LT 03106 Vilnius, tel. +370 5 265 1137, faksas +370 5 265 2314, el. p. [email protected]), kuris teikia turimą informaciją arba persiunčia prašymus kompetentingoms įstaigoms ar įmonėms.

Naujienlaiškio prenumerata